Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky spoločnosti WELDPLAST SK s.r.o. 

(Kamenná cesta 91, 010 01 Žilina, IČO: 45 287 007),
výhradného distribútora spoločnosti LEISTER Technologies AG (CH-6056 Kaegiswil, Švajčiarsko) pre Českú a Slovenskú republiku.

 

Platnosť

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky (ďalej len "Všeobecné podmienky") v tomto znení sú platné v prípade, že neexistuje žiadna iná písomná dohoda, pre všetok predaj a dodávky uskutočnené spoločnosťou WELDPLAST SK s.r.o., so sídlom Kamenná cesta 91, 010 01 Žilina  (ďalej len "WELDPLAST SK"); písomne osobitne dojednané podmienky majú prednosť pred týmito Všeobecnými podmienkami, nevylučujú však ich aplikáciu, ak výslovne neobsahujú odchýlnu úpravu. WELDPLAST SK nie je v žiadnom prípade viazaná obchodnými, dodacími podmienkami či inou dokumentáciou kupujúceho, ktorá by nahradzovala či menila tieto Všeobecné podmienky.

Pre všetky fyzické a právnické osoby, ktoré vystupujú za WELDPLAST SK ako jeho predajcovia, resp. v spolupráci s WELDPLAST SK ako jeho predajcovia, sú záväzné nasledujúce dodatočné ustanovenia: Predajca nie je oprávnený vystupovať ako distribútor. Nie je poskytnutá ochrana geografického územia. WELDPLAST SK nie je v žiadnom prípade povinný dodávať tovar predajcom. Predajca nakupuje a predáva tovar WELDPLAST SK svojim menom a na vlastný účet. Predajca nie je autorizovaný na rokovanie ani konanie v mene a na účet WELDPLAST SK, ibaže by mal na to výslovne udelené samostatné písomné splnomocnenie. Predajca je povinný uvádzať ceny konečnému spotrebiteľovi aspoň v zhode s odporúčanými predajnými cenami WELDPLAST SK, ak zo všeobecne záväzného právneho predpisu, od ktorého nie je možné sa odchýliť dohodou zmluvných strán, nevyplýva výslovne inak. Predajcom je striktne zakázané používať meno WELDPLAST SK a LEISTER Technologies AG či jeho časť a modifikáciu vo svojom obchodnom mene či iných menách na účel predaja produktov LEISTER Technologies AG; uvedené sa primerane vzťahuje aj na iné práva duševného vlastníctva WELDPLAST SK a LEISTER Technologies AG.


Prijatie objednávok

Objednávky tovaru sa musia urobiť písomne a musia obsahovať obchodné meno kupujúceho, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), sídlo a opis objednávaného tovaru a jeho počet, prípadne odkaz na katalógové zobrazenie produktu, požadovaný termín dodania, cenu – ak je známa, v opačnom prípade doplní WELDPLAST SK. Nárok na plnenie z titulu objednávky vzniká kupujúcemu iba v prípade písomného potvrdenia o prijatí objednávky od WELDPLAST SK.

V prípade, ak WELDPLAST SK nemôže objednávku potvrdiť v rozsahu a s obsahom, ako uviedol kupujúci, zašle kupujúcemu ponuku s upravenými údajmi. Kupujúci sa následne k takejto ponuke vyjadrí v lehote do 3 pracovných dní, ak z ponuky nevyplýva iná doba viazanosti. Ak kupujúci bude s ponukou súhlasiť bez ďalších zmien a výhrad, bude sa táto považovať za potvrdenú objednávku. Ak kupujúci s ponukou nevyjadrí v lehote do 3 pracovných dní, resp. v inej lehote viazanosti uvedenej v ponuke, súhlas, k potvrdeniu objednávky nedôjde. Ak sa kupujúci vyjadrí s výhradami, či inými zmenami, k potvrdeniu objednávky nedôjde, ibaže by WELDPLAST SK tieto ďalšie zmeny a výhrady kupujúceho výslovne písomne akceptoval.

WELDPLAST SK si vyhradzuje právo objednávku odmietnuť (najmä s prihliadnutím na dostupnosť tovarov na trhu, zmenu podmienok, za ktorých tovar nakupuje, zrušenie výroby konkrétneho výrobku a pod.), o čom bude kupujúceho písomne informovať. 

Nečinnosť WELDPLAST SK nemožno považovať za potvrdenie objednávky.

Objednávky je možné doručovať aj elektronicky e-mailom. Na platné elektronické doručovanie na strane WELDPLAST SK slúži e-mailová adresa zilina@weldplast.sk.  Elektronické objednávky je možné odosielať len z e-mailovej adresy, ktorá umožňuje určenie osoby, ktorá objednávku vystavila – táto okolnosť je na posúdení WELDPLAST SK; WELDPLAST SK si vyhradzuje odmietnuť elektronicky doručovanú objednávku v prípade, ak nadobudne pochybnosť o tom, či e-mailová adresa umožňuje určenie osoby, ktorá objednávku vystavila. E-mailové objednávky je možné doručovať len v rámci pracovného času WELDPLAST SK v pracovné dni od 08:00 do 16:00 hod.; objednávky doručené mimo uvedeného času sa budú považovať za doručené v prvú hodinu bezprostredne nasledujúceho pracovného času.

Označenie produktov

Detaily produktov v ponukách, grafických vyobrazeniach a katalógoch a iných marketingových materiáloch sú založené na technických špecifikáciách, ktoré sú platné v čase vydania týchto dokumentov. Tieto detaily sú mienené k lepšej orientácii kupujúceho a nie sú v žiadnom prípade považované za garantované vlastnosti produktu. Kupujúci tieto informácie používa na vlastné riziko.

Návod na použitie, bezpečnostné inštrukcie, rýchly sprievodca spustením a ďalšie doklady potrebné na prevzatie a voľné nakladanie s tovarom alebo produktom od WELDPLAST SK sú doručované okamžite a spoločne s produktom. Návody a bezpečnostné listy sú dostupné nasledujúcim spôsobom:

  • Rýchly sprievodca spustením a Bezpečnostné inštrukcie sú súčasťou balenia produktu;
  • podrobný Návod na použitie je uverejnený v podobe pdf na webe výrobcu a je dostupný z QR kódu uvedenom v Rýchlom sprievodcovi spustenia, eventuálne nalepenom aj priamo v prepravnom boxe niektorých prístrojov.

Kedykoľvek pred dodaním tovaru si WELDPLAST SK vyhradzuje právo na úpravu produktov v ohľade konštrukcie a vzhľadu, ktoré v žiadnom prípade neobmedzujú správnu funkcionalitu či použitie požadované kupujúcim v čase dohody o predaji. Tieto úpravy nepredstavujú vady a nie sú dôvodom  na uplatnenie nárokov z vád ani na odstúpenie kupujúceho od  kúpnej zmluvy.

Obrázky, ilustrácie a popisy na ponukách, inštaláciách, prístrojoch a príslušenstve zostávajú majetkom LEISTER Process Technologies. Nesmú byť použité na výrobu vyobrazených a popísaných predmetov ďalšími osobami. Ďalej dodané predmety nesmú byť použité na vyhotovenie výkresov, či k výrobe týchto predmetov ďalšími osobami. WELDPLAST SK a ani LEISTER Process Technologies odovzdaním týchto obrázkov, ilustrácii a popisov neudeľujú kupujúcemu ani konečnému spotrebiteľovi žiadnu licenciu na ich používanie, s výnimkou účelu na ktorý sú určené – informovať samotného konečného spotrebiteľa/kupujúceho o ich obsahu.

 

Ceny

Uvedené ceny v ponukách, objednávkach, cenníkoch a iných podkladoch sú EXW Žilina  (Incoterms 2020), nezahŕňajú dane a ďalšie prípadné poplatky; ibaže sa výslovne uvádza inak. 

WELDPLAST SK si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade zvýšenia dovozných ciel a poplatkov, zmeny výmenných kurzov, zvýšenie predajných daní, alebo v prípade nových daní a poplatkov platných pre produkty WELDPLAST SK, alebo v prípade zlepšenia daných vlastností produktov v období prijatia objednávky od kupujúceho a dátumom dodania. Toto ustanovenie sa aplikuje aj v prípade už potvrdených objednávok a považuje sa za súčasť dohody strán o cene.

Platobné podmienky

V súlade s platobnými podmienkami uvedenými v potvrdení objednávky od WELDPLAST SK je kupujúci povinný zaplatiť celú cenu bez akýchkoľvek zrážok. V prípade, že je kupujúci s platbou v omeškaní, je kupujúci považovaný za dlžníka, a to bez nutnosti upozornenia či písomnej upomienky.

V prípade, že kupujúci nezaplatí za odobratý tovar riadne a včas, je WELDPLAST SK oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Toto ustanovenie nijako neovplyvňuje nárok WELDPLAST SK na náhradu škody a ušlého zisku.

Nedoručenie nevýznamných časti objednávky alebo reklamácie podľa podmienok v týchto Všeobecných podmienkach neoprávňujú kupujúceho k pozdržaniu alebo odmietnutiu platby záväzku kupujúceho v splatnosti.

Ak sa zákazník dostane do omeškania s prevzatím tovaru, alebo bezdôvodne odmietne tovar prevziať, kúpna cena sa stáva okamžite splatná. Zákazník je v takomto prípade povinný nahradiť WELDPLAST SK všetky náklady súvisiace s dopravou tovaru, vrátane dopravy späť k WELDPLAST SK a taktiež náklady na skladovanie tovaru v súlade s platným cenníkom WELDPLAST SK, a ak taký cenník nie je vydaný, potom vo výške obvyklej v danom čase a mieste. Bez ohľadu na iné dojednania sa súčasne miesto dodania tovaru mení na sklad WELDPLAST SK.

Dohodlo sa, že kupujúci nie je oprávnený voči WELDPLAST SK jednostranne započítať žiadne svoje pohľadávky; započítanie pohľadávok kupujúceho voči WELDPLAST SK je možné iba samostatnou písomnou dohodou. Uvedené neplatí, ak možnosť započítania pohľadávok vyplýva z právneho predpisu, od ktorého nie je možné sa odchýliť dohodou strán. Kupujúci rovnako nie je oprávnený postúpiť pohľadávky voči WELDPLAST SK bez vopred udeleného písomného súhlasu WELDPLAST SK.

Dodanie a dodacie podmienky

Termín dodania je uvedený WELDPLAST SK v potvrdení objednávky.  WELDPLAST SK je oprávnený termín plnenia jednostranne predĺžiť, najmä v prípade zmeny pomerov na trhu, dostupnosti výrobkov, kapacít a možností výrobcu, mimoriadnych situácií a pod., najviac však vždy o 60 dní, o čom bude kupujúceho písomne (aj elektronicky e-mailom) informovať.

Ak sa WELDPLAST SK dostane do omeškania s dodaním tovaru, také omeškanie sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy, len ak trvá viac ako 30 dní. Možnosť predĺženia termínu dodania podľa predchádzajúceho odseku ostáva týmto nedotknutá.

WELDPLAST SK je oprávnený uskutočniť čiastočné dodanie tovaru podľa objednávky a čiastočné plnenia účtovať samostatne.

Tovar bude zabalený obvyklým spôsobom. WELDPLAST SK sa nezaväzuje baliť tovar spôsobom, ktorý by zohľadňoval špeciálne podmienky prepravy, skladovania či iné osobitné požiadavky kupujúceho. Kupujúci je povinný zabezpečiť pri preprave, skladovaní a manipulácii s tovarom podmienky určené výrobcom pre prepravu, skladovanie a manipuláciu.

Prevzatie rizika

Kupujúci preberá všetky riziká v okamihu prevzatia tovaru, či už kupujúcim samotným, alebo jeho zástupcom. Ak prepravu tovaru zabezpečuje kupujúci prostredníctvom kupujúcim poverenej osoby, preberá zodpovednosť za všetky riziká v okamihu odovzdania tovaru takej poverenej osobe.

Výhrada vlastníctva

Všetky prístroje, výrobky a tovar atď., ktoré sú dodané WELDPLAST SK kupujúcemu, zostávajú vlastníctvom WELDPLAST SK až do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny.

Vývoz

Vývoz tovaru do ďalších členských štátov EÚ alebo štátov mimo EÚ si vyžaduje predchádzajúci výslovný písomný súhlas WELDPLAST SK, a to z dôvodu zaistenia technických požiadaviek na produkty v danej krajine. Toto ustanovenie sa nepoužije, ak z všeobecne záväzných právnych predpisov, od ktorých nie je možné sa odchýliť dohodou strán, vyplýva niečo iné.

Záruka

WELDPLAST SK týmto zaručuje, že tovar dodaný podľa Všeobecných podmienok, je bez vád na materiáli, spracovaní a bez akýchkoľvek právnych vád. Na tovar poskytuje WELDPLAST SK záruku prvému kupujúcemu na dobu 1 (jedného) roka odo dňa prechodu vlastníckeho práva k dodanému produktu. Výhrevné telesá nie sú zahrnuté do tejto záruky a záruka sa na ne neposkytuje, ak sa výslovne písomne nedohodne inak. Uplatnenie vád tovaru v záruke je podmienené predložením kúpnej zmluvy alebo iného dokumentu potvrdzujúceho nadobudnutie vlastníctva tovaru kupujúcim od spoločnosti WELDPLAST SK.

Záruka sa nevzťahuje v nasledujúcich prípadoch:

  • vady na materiáloch a vyhotovení alebo poškodenie vzniknuté z dôvodu opráv či zmien dodaného produktu, ktoré boli uskutočnené kupujúcim alebo tretími osobami;
  • pri oprave alebo úprave produktu, kde boli použité neoriginálne náhradné diely;
  • poškodenia tovaru spôsobené bežným opotrebovaním;
  • poškodenie vzniknuté nešetrným alebo nevhodným zaobchádzaním (vrátane preťaženia kapacity produktu);
  • poškodenie spôsobené nevhodnou údržbou, zanedbaním či nehodou;
  • poškodenie  spôsobené opätovným používaním produktu po čiastočnej poruche alebo použitím nevhodného príslušenstva;
  • poškodenia spôsobené použitím výrobku, na ktorý nie je určený alebo použitím v rozpore s pokynmi výrobcu;
  • zjavné vady, ktoré mohol kupujúci uplatniť pri prevzatí tovaru.

V prípade, že počas uvedenej ročnej záručnej doby sa produkt poškodí na materiáli či vyhotovení, bude taký produkt opravený po doručení WELDPLAST SK v kompletnom stave (podmienky dodania - DDP Žilina) alebo inému autorizovanému servisnému stredisku určenému WELDPLAST SK alebo výrobcom produktu. Okrem dodacej podmienky DDP Žilina nebude kupujúcemu účtovaná cena opravy produktu v záruke.

Vyššie uvedené sú jediné platné záručné podmienky, ako výslovné tak odvodené, vrátane (avšak neobmedzujúc sa) odvodených záruk predajnosti a vhodnosti použitia pre určitý účel, ktoré sú určené spoločnosťou LEISTER Process Technologies. Žiadne ústne alebo písomné oznámenie poskytnuté WELDPLAST SK či LEISTER Process Technologies neoprávňuje kupujúceho na nárokovanie záruky a nerozširuje rozsah vyššie uvedených záruk.

WELDPLAST SK ani nikto iný, kto sa zúčastnil na výrobe, produkcii alebo jeho dodania,

nezodpovedá za priame, nepriame, následné a náhodné škody (vrátane škôd vo forme straty obchodného zisku, prerušenia prevádzky, straty obchodnej informácie a pod.) vyplývajúce z použitia alebo neschopnosti použitia produktu kupujúcim.

Práva

Produkty sú distribuované pod celosvetovo registrovaným a chráneným logom a značkou (ochrannou známkou) "LEISTER". Žiadne práva k obchodnej známke neprechádzajú na kupujúceho. Všetky práva k produktom a obchodnej známke, najmä k ochrannej známke a autorské právo, vrátane práva publikácie, reprodukcie, spracovania a použitia zostávajú úplne majetkom LEISTER Technologies AG a zostávajú týmito Všeobecnými podmienkami nedotknuté. Všetky alternácie obchodnej známky sú výslovne zakázané. Zvlášť logá, výrobné štítky na produktoch alebo obale nie je dovolené odstraňovať, zakrývať či meniť. Iba vzory a logá LEISTER Technologies AG môžu byť použité. Za žiadnych okolností nemožno považovať tieto Všeobecné obchodné podmienky ako udelenie akejkoľvek licencie k akýmkoľvek právam LEISTER Technologies AG alebo WELDPLAST SK.

Zodpovednosť

Zodpovednosť WELDPLAST SK je obmedzená výlučne na vyššie uvedené vyhlásenia. Všetky nároky kupujúceho na kompenzáciu škôd proti WELDPLAST SK, ktoré nie sú uvedené v týchto Všeobecných podmienkach, bez ohľadu na druh nároku alebo jeho právneho opodstatnenia, najmä nároky vyplývajúce z porušenia dodatočných zmluvných povinností, na ušlý zisk a za poškodenie počas dopravy, za následné obchodné straty či ujmy vyplývajúcej z porúch (nie sú kryté v rámci zmluvnej záruky), na nároky kupujúceho na obnovu vyplývajúce zo zodpovednosti za výrobok, na nároky kupujúceho na odškodnenie materiálovej ujmy z dôvodu poruchy na výrobku, sú vylúčené, ak nie sú následkom úmyselného protiprávneho konania alebo hrubej nedbanlivosti zo strany WELDPLAST SK.

Dodatky k Všeobecným podmienkam

Všetky dodatky k Všeobecným podmienkam spolu s protichodnými či doplňujúcimi dohodami sa musia urobiť písomne a budú zverejnené na internete.

Rozhodné právo

Vzťah medzi WELDPLAST SK a kupujúcim sa riadi výhradne právnym poriadkom Slovenskej republiky s vylúčením kolíznych noriem.

Právny poriadok upravujúci vzťah medzi LEISTER Technologies AG a kupujúcim sa bude riadiť právnym poriadkom Švajčiarskej konfederácie, aplikácia dohodovru Spojených Národov v ohľade predaja tovaru (Viedenský dohovor) je týmto vylúčená.

Jurisdikcie

Akékoľvek spory medzi WELDPLAST SK a kupujúcim budú rozhodovať príslušné súdy Slovenskej republiky.

Miestom jurisdikcie pre všetky spory vyplývajúce ku vzťahu medzi LEISTER Technologies AG a kupujúcim v ohľade dodaní tovaru či poskytovania služieb je CH-6060 Sarnen, Kanton Obwalden, Švajčiarsko. Kupujúci sa týmto výslovne zbavuje a zrieka práva vlastného miesta jurisdikcie.

Doručovanie

Ak z týchto Všeobecných podmienok nevyplýva pre konkrétne prípady inak, na doručovanie sa budú vzťahovať nasledovné pravidlá. Ak má niektorá zo strán povinnosť alebo oprávnenie doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, alebo ak takáto povinnosť alebo oprávnenie vyplýva strane z právneho predpisu, bude takáto písomnosť doručovaná doporučeným listom alebo osobne stranami na adresy strán, ktoré si strany písomne oznámili, inak na adresy uvedené v Obchodnom registri alebo Živnostenskom registri. Ak strana odmietne prevzatie takto doručovanej písomnosti, alebo ak takáto písomnosť bude vrátená odosielateľovi, bude sa považovať za doručenú uplynutím tretieho dňa od jej odoslania, a to aj v prípade, ak sa adresát o doručovaní nedozvedel. V prípade osobného doručovania sa za deň odoslania považuje deň, keď preukázateľne došlo k úkonu osobného doručovania. S výnimkou úkonov smerujúcich k zániku zmlúv uzatvorených medzi stranami je možné doručovať aj elektronicky e-mailom. Na platné elektronické doručovanie na strane WELDPLAST SK slúži e-mailová adresa zilina@weldplast.sk. Elektronické správy určené pre WELDPLAST SK ako adresáta je možné odosielať len z e-mailovej adresy, ktorá umožňuje určenie osoby, ktorá správu odoslala – táto okolnosť je na posúdení WELDPLAST SK; WELDPLAST SK si vyhradzuje odmietnuť elektronické doručovanie v prípade, ak nadobudne pochybnosť o tom, či e-mailová adresa umožňuje určenie osoby, ktorá správu odoslala. Elektronické správy sa považujú za doručené okamihom ich odoslania, a to aj v prípade, ak sa adresát o doručovaní nedozvedel; uvedené neplatí, ak k zlyhaniu doručovania elektronickej správy preukázateľne dôjde z dôvodov na strane odosielateľa. Každá strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o zmene údajov na doručovanie. Porušenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety je na ťarchu zmluvnej strany, ktorá svoju povinnosť porušila.

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 1. 2021.

WELDPLAST SK si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto Všeobecných podmienok. Zmena bude oznámená zverejnením na webovom sídle WELDPLAST SK www.weldplast.cz/sk. Obchodné prípady uzatvorené (t. j. tie, kde došlo k potvrdeniu objednávky) do dňa nadobudnutia účinnosti zmeny týchto Všeobecných podmienok sa dokončia podľa znenia týchto Všeobecných podmienok platných v čase ich uzatvorenia (t.j. platných v čase potvrdenia objednávky), ak sa písomne výslovne nedohodne niečo iné.

Tieto Všeobecné podmienky sa nevzťahujú na dodávky tovaru spotrebiteľom, teda fyzickým osobám, ktoré pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo podnikateľskej činnosti.

Ak by sa niektoré z ustanovení týchto Všeobecných podmienok z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti Všeobecných podmienok z dôvodu ich povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých boli tieto Všeobecné podmienky prijaté, ostávajú ostatné ustanovenia Všeobecných podmienok, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy strán upravené Všeobecnými podmienkami budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu WELDPLAST SK prejavenému pri prijatí týchto Všeobecných podmienok.

 

Porovnanie produktov

Porovnanie produktov

Produkt sme pridali k porovnanie. Prajete si prejsť na stránku Porovnanie produktov

Zavrieť