Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti WELDPLAST ČR s.r.o.

výhradního distributora LEISTER Technologies AG (CH-6056 Kaegiswil, Švýcarsko) pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Platnost

Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále pouze "Všeobecné podmínky") v tomto znění jsou platné v případě, že neexistuje žádná jiná písemná dohoda, pro veškerý prodej a dodávky uskutečněné společností WELDPLAST ČR s.r.o., se sídlem Dělnická 786/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO: 289 10 630 (dále pouze "WELDPLAST ČR"). WELDPLAST ČR není v žádném případě vázán obchodními, dodacími podmínkami či jinou jednostrannou dokumentací kupujícího, která by nahrazovala či měnila tyto Všeobecné podmínky.

Pro všechny fyzické a právnické osoby, které vystupují za WELDPLAST ČR jako jeho prodejci, jsou platná následující dodatečná ustanovení: Prodejce není oprávněn vystupovat jako distributor. Není poskytnuta ochrana geografického území. WELDPLAST ČR není v žádném případě vázán, či povinen dodávat zboží prodejci. Prodejce nakupuje a prodává zboží WELDPLAST ČR svým jménem a na vlastní účet. Není autorizován k jednání za WELDPLAST ČR. Prodejce je povinen udávat ceny konečnému spotřebiteli ve shodě s doporučenými prodejními cenami WELDPLAST ČR. Prodejci je striktně zakázáno používat jméno WELDPLAST ČR a LEISTER Technologies AG či jeho část a modifikaci ve svém obchodním jméně či jiných jménech k účelu prodeje produktů LEISTER Technologies AG. 

Přijetí objednávek

Objednávky jsou platné pouze v případě písemného potvrzení o přijetí od WELDPLAST ČR. 

Označení produktů

Detaily produktů nebo zboží v nabídkách, grafických vyobrazeních a katalozích a jiných marketingových materiálech jsou založeny na technických specifikacích, které jsou platné v době vydání těchto dokumentů. Tyto detaily jsou míněny k lepší orientaci kupujícího a nejsou v žádném případě považovány za garantované vlastnosti produktu, respektive jako záruka za jakost produktu, či zboží. Kupující, který tyto informace využívá, tak činí na vlastní riziko. 

Návod k použití, Bezpečnostní instrukce, Rychlý průvodce spuštěním a další doklady potřebné k převzetí a volnému nakládání se zbožím, či produktem od WELDPLAST ČR jsou doručovány ke konečnému spotřebiteli okamžitě a společně s produktem. Návody a bezpečnostní listy jsou dostupné následujícím způsobem: 

  • Rychlý průvodce spuštění a Bezpečnostní instrukce jsou součástí balení produktu;
  • podrobný Návod k použití je uveřejněn v podobě pdf na webu výrobce a je dostupný z QR kódu uvedeném v Rychlém průvodci spuštění, eventuelně nalepeném i přímo v přepravním boxu některých přístrojů.

Kdykoliv před dodáním zboží si WELDPLAST ČR vyhrazuje právo na úpravu produktů v ohledu konstrukce a vzhledu, které v žádném případě neomezují správnou funkcionalitu či použití požadované zákazníkem v době uzavření kupní smlouvy. Tyto úpravy nepředstavují důvod ke stížnosti nebo k odstoupení zákazníka od kupní smlouvy. 

Obrázky, ilustrace a popisy na nabídkách, instalacích, přístrojích a příslušenství zůstávají majetkem LEISTER Technologies AG. Nesmí být použity k výrobě vyobrazených a popsaných předmětů dalšími osobami. Dále, dodané předměty nesmí být použity k vyhotovení výkresů či k výrobě těchto předmětů dalšími osobami. 

Ceny

Uvedené kupní ceny v nabídkách jsou EXW Praha (Incoterms 2020), nezahrnují daně a další případné poplatky. 

WELDPLAST ČR si rezervuje právo na změnu cen v případě zvýšení dovozních cel a poplatků, změny směnných kurzů, zvýšení prodejních daní či v případě nových daní a poplatků platných pro produkty WELDPLAST ČR či v případě zlepšení daných vlastností produktů v období mezi přijetím objednávky od kupujícího a datem dodání zboží kupujícímu. 

Platební podmínky

V souladu s platebními podmínkami uvedenými na potvrzení objednávky od WELDPLAST ČR je kupující povinen zaplatit celkovou kupní cenu bez všech srážek. V případě, že je kupující s platbou v prodlení, je kupující považován za dlužníka, a to bez nutnosti upozornění či písemné upomínky. 

V případě, že kupující je považován za dlužníka, je WELDPLAST ČR oprávněn úročit dlužnou částku úrokem ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Toto ustanovení nijak neovlivňuje nárok WELDPLAST ČR na další kompenzace ztráty zisku a případných škod. 

Nedoručení nevýznamné části objednávky či reklamace dle podmínek obsažených v těchto Všeobecných podmínkách neopravňují kupujícího k pozdržení či odmítnutí celé, či částečné platby závazku kupujícího ve splatnosti. 

V případě zpoždění v přijetí zboží na straně kupujícího, celá kupní cena či její dosud neuhrazená část se  tak stává okamžitě splatná. 

Kupujícímu se výslovně nedovoluje započíst vlastní pohledávky vůči WELDPLAST ČR proti pohledávkám WELDPLAST ČR, pokud WELDPLAST ČR pohledávku kupujícího neakceptoval nebo pokud nenabyla právní účinnosti. 

Dodání a dodací podmínky 

Termín dodání uvedený WELDPLAST ČR v potvrzení objednávky je míněn jako přibližný, či orientační údaj, pakliže není takový termín dodání výslovně uveden jako závazný. 

Zpoždění v dodání zboží neopravňuje kupujícího k odmítnutí přijetí zboží, odstoupení od kupní smlouvy či dožadování se případné náhrady škody. 

WELDPLAST ČR je oprávněn uskutečnit částečná dodání zboží, či produktu a vyfakturovat je každé samostatně. 

Převzetí rizika a nebezpečí škody na zboží

Kupující přebírá veškerá rizika a nebezpečí škody na zboží v okamžiku převzetí zboží, ať již jím samým, či jeho oprávněným zástupcem.

Výhrada vlastnického práva

Veškeré přístroje, produkty a zboží atd., které jsou dodány WELDPLAST ČR, zůstávají majetkem WELDPLAST ČR až do úplného zaplacení kupní ceny.

Vývoz

Vývoz zboží do dalších členských států EU či států mimo EU vyžaduje předchozí písemný souhlas WELDPLAST ČR, a to z důvodu zajištění technických požadavků na produkty v dané zemi. 

Záruka

WELDPLAST ČR tímto zaručuje, že zboží dodané dle Všeobecných podmínek, je bez vad na materiálu a zpracování a je způsobilé k obvyklému užití. 

Na zboží je poskytnuta záruka původnímu kupujícímu na dobu 1 (slovy: jednoho) roku od data odevzdání věci kupujícímu. Topná tělesa nejsou zahrnuta do této záruky. Uznání záruky je podmíněno předložením kupní smlouvy či jiného dokumentu potvrzující pořízení zboží kupujícím. 

Výše uvedená záruka se neposkytuje v následujících případech: 

  • závady na zboží, či materiálu a provedení nebo poškození vznikly z důvodu oprav či změn, které byly uskutečněny kupujícím nebo jinými neoprávněnými osobami
  • na opravu závady či změny zboží bylo použito neoriginálních náhradních dílů
  • poškození na zboží, či materiálu je způsobeno běžným opotřebením
  • poškození vzniklo hrubým, či nevhodným zacházením (včetně přetížení kapacity produktu)
  • poškození je způsobeno nevhodnou údržbou zboží, zanedbáním údržby zboží, či nehodou
  • poškození je způsobeno opětovným používáním produktu po částečné poruše nebo použitím nevhodného příslušenství, na které prodávající výslovně upozornil.

V případě, že během uvedené roční záruční doby se produkt, či zboží poškodí na materiálu či provedení, bude takový produkt, či zboží opraven po doručení v kompletním stavu (podmínky dodání - DDP Praha) WELDPLAST ČR, nebo jinému autorizovanému servisnímu středisku. Vyjma dodací podmínky DDP Praha nebude kupujícímu účtována cena opravy u produktu, či zboží, které jsou v záruce. 

Výše uvedené jsou jediné platné záruční podmínky, jak výslovné tak odvozené, včetně (avšak bez omezení) odvozených záruk prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel, které jsou určeny společností LEISTER Technologies AG. Žádné ústní či písemné sdělení poskytnuté WELDPLAST ČR či LEISTER Technologies AG neopravňuje kupujícího k nárokování záruky a nerozšiřuje rozsah výše uvedených záruk. 

WELDPLAST ČR ani nikdo jiný, kdo se účastnil na výrobě, produkci nebo dodání produktu, nebude zodpovědný za přímé, nepřímé, následné a nahodilé škody (včetně škod ve formě ztráty obchodního zisku, přerušení provozu, ztráty obchodní informace apod.) či vnější události, vyplývající z použití či neschopnosti použití produktu kupujícím.

Práva

Produkty jsou distribuovány pod celosvětově registrovaným a chráněným sloganem a značkou "LEISTER". Žádná práva k obchodní značce nepřecházejí na kupujícího. Veškerá práva k produktům a  obchodní značce, zejména k ochranné známce a autorské právo, včetně práva publikace, reprodukce, zpracování a užití zůstávají zcela majetkem LEISTER Technologies AG a zůstávají těmito Všeobecnými podmínkami nedotčeny. Veškeré změny, či úpravy obchodní značky jsou výslovně zakázány. Zvláště loga, výrobní štítky na produktech nebo obalu není dovoleno odstraňovat, zakrývat či měnit. Pouze vzory a loga LEISTER Technologies AG mohou být použity. Za žádných okolností nelze považovat tyto Všeobecné obchodní podmínky jako udělení jakékoli licence k jakýmkoli právům LEISTER Technologies AG.

Odpovědnost

Odpovědnost WELDPLAST ČR je omezena výhradně na výše uvedená prohlášení. Veškeré nároky kupujícího na náhradu škody proti WELDPLAST ČR, které nejsou uvedeny v těchto Všeobecných podmínkách, bez ohledu na druh nároku nebo jeho právního opodstatnění, zejména nároky vyplývající z porušení dodatečných smluvních povinností, na ušlý zisk a za poškození během dopravy, za následné obchodní ztráty či újmy vyplývající z poruch (nejsou kryty v rámci smluvní záruky), na nároky kupujícího na obnovu vyplývající z odpovědnosti za výrobek, na nároky kupujícího na odškodnění materiálové újmy z důvodu poruchy na výrobku, jsou vyloučeny, pakliže nejsou následkem porušení právní povinnosti, nebo nedbalosti.  

Dodatky k Všeobecným podmínkám

Veškeré dodatky k Všeobecným podmínkám spolu s protikladnými či doplňujícími dohodami musí být učiněny písemně. 

Právní příslušnost

Vztah mezi WELDPLAST ČR a kupujícím se řídí výhradně právním řádem České republiky. 

Právní řád upravující vztah mezi LEISTER Technologies AG a kupujícím je výhradně řádem Švýcarské konfederace, aplikace konvence Spojených Národů v ohledu prodeje zboží (Vídeňská Konvence) je tímto vyloučena. 

Jurisdikce

Místem jurisdikce pro veškeré soudní spory vyplývající ze vztahu mezi WELDPLAST ČR a kupujícími, které se vztahují k dodání zboží, či poskytnutí služeb je Praha 7, Česká republika. Kupující se tímto výslovně zříká práva vlastního místa jurisdikce. Soudem příslušným pro rozhodování výše zmíněných sporů je věcně a místně příslušný obecný soud společnosti WELDPLAST ČR.

Místem jurisdikce pro veškeré spory vyplývající ze vztahu mezi LEISTER  Technologies AG a kupujícím v ohledu dodání zboží či poskytnutí služeb je CH-6056, Kaegiswil, Švýcarsko. Kupující se tímto výslovně zbavuje a zříká práva vlastního místa jurisdikce. 

 

 

Porovnání produktů

Porovnání produktů

Produkt jsme přidali k porovnání. Přejete si přejít na stránku Porovnání produktů

Zavřít