Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti WELDPLAST ČR s.r.o.

výhradního distributora společnosti LEISTER Process Technologies (CH-6056 Kaegiswil, Švýcarsko) pro Českou a Slovenskou republiku

Platnost

Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále pouze "Všeobecné podmínky") v tomto znění jsou platné v případě, že neexistuje žádná jiná písemná dohoda, pro veškerý prodej a dodávky uskutečněné společností WELDPLAST ČR s.r.o., se sídlem Dělnická 786/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČ: 289 10 630 (dále pouze "WELDPLAST ČR"). WELDPLAST ČR není v žádném případě vázán obchodními, dodacími podmínkami či jinou dokumentací kupujícího, která by nahrazovala či měnila tyto Všeobecné podmínky.

Pro všechny fyzické a právnické osoby, které vystupují za WELDPLAST ČR jako jeho prodejci, jsou platná následující dodatečná ustanovení: Prodejce není oprávněn vystupovat jako distributor. Není poskytnuta ochrana geografického území. WELDPLAST ČR není v žádném případě  povinen dodávat zboží prodejci. Prodejce nakupuje a prodává zboží WELDPLAST ČR svým jménem a na vlastní účet. Není autorizován k jednání za WELDPLAST ČR. Prodejce je povinnen udávat ceny konečnému spotřebiteli alespoň ve shodě s doporučenými prodejními cenami WELDPLAST ČR. Prodejci je striktně zakázáno používat jméno WELDPLAST ČR a LEISTER Process Technologies či jeho část a modifikaci ve svém obchodním jméně či jiných jménech  k účelu prodeje produktů LEISTER Process Technologies.

Přijetí objednávek

Objednávky zboží musí být učiněny písemně, a musí obsahovat jméno kupujícího, firmu kupujícího, IČ, DIČ, sídlo a popis objednávaného zboží a jeho počet, případně odkaz na katalogové vyobrazení produktu. Nárok na plnění z titulu objednávky vzniká kupujícímu pouze v případě písemného potvrzení o přijetí objednávky od WELDPLAST ČR.

Označení produktů

Detaily produktů v nabídkách, grafických vyobrazeních a katalozích a jiných marketingových materiálech jsou založeny na technických specifikacích, které jsou platné v době vydání těchto dokumentů. Tyto detaily jsou míněny k bližší orientaci kupujícího a nejsou v žádném případě považovány za garantované vlastnosti produktu. Kupující tyto informace používá na vlastní riziko.

Návod k použití a upozornění k produktu a další přílohy od WELDPLAST ČR musí být okamžitě doručovány prodejcem ke konečnému spotřebiteli.

Kdykoliv před dodáním zboží si WELDPLAST ČR vyhrazuje právo na úpravu produktů v ohledu kontrukce a vzhledu, které v žádném případě neomezují správnou funkcionalitu či použití požadované kupujícím v době dohody o prodeji. Tyto úpravy nepředstavují důvod ke  stížnosti nebo k odstoupení zákazníka od dohody o prodeji.

Obrázky, ilustrace a popisy na nabídkách, instalacích, přístrojích a příslušenství zůstávají majetkem LEISTER Process Technologies. Nesmí být použity k výrobě vyobrazených a popsaných předmětů dalšími osobami. Dále, dodané předměty nesmí být použity k  vyhotovení výkresů či k výrobě těchto předmětů dalšími osobami.

Ceny

Uvedené ceny v nabídkách jsou EXW Praha (Incoterms 2000), nezahrnují daně a další případné poplatky. WELDPLAST ČR si rezervuje právo na změnu cen v případě zvýšení dovozních cel a poplatků, změny směnných kurzů, zvýšení prodejních daní či v případě nových daní a poplatků platných pro produkty WELDPLAST ČR či v případě zlepšení daných vlastností produktů v období přijetí objednávky od kupujícího a datumem dodání.

Platební podmínky

V souladu s platebními podmínkami uvedených na potvrzení objednávky od WELDPLAST ČR je kupující povinen zaplatit celkovou cenu bez všech srážek.

V případě, že kupující nezaplatí  za odebrané zboží rádně a včas, je WELDPLAST ČR oprávněn úročit dlužnou částku ve výši 0,05% za každý den prodlení. Toto ustanovení nijak neovlivňuje nárok WELDPLAST ČR na další kompenzace ztráty zisku a náhrady škody.

Nedoručení nevýznamné části objednávky či reklamace dle podmínek v těchto Všeobecných podmínkách neopravňují kupujícího k pozdržení či odmítnutí platby závazku kupujícího ve splatnosti.

V případě zpoždění v přijetí zboží na straně kupujícího, celá kupní cena či zbývající část se tak stává okamžitě splatná.

Kupujícímu se výslovně nedovoluje započíst vlastní pohledávky vůči WELDPLAST ČR proti pohledávkám WELDPLAST ČR, pokud WELDPLAST ČR pohledávku kupujícího neakceptoval nebo pokud nenabyla právní účinnosti.

Dodání a dodací podmínky

Termín dodání uvedený WELDPLAST ČR v potvrzení objednávky je míněn jako přibližný údaj, pakliže není termín dodání  v potvrzení objednávky výslovně uveden jako závazný.

Zpoždění v dodání zboží neopravňuje kupujícího k odmítnutí přijetí zboží, odstoupení od kupní smlouvy či k nároku na náhradu škody.

WELDPLAST ČR je oprávněn uskutečnit částečná dodání zboží dle objednávky a vyfakturovat je samostatně.

Převzetí rizika

Kupující přebírá veškerá rizika v okamžiku převzetí zboží, ať již kupujícím samotným, nebo jeho zástupcem.

Výhrada vlastnictví

Veškeré přístroje, produkty a zboží atd., které jsou dodány WELDPLAST ČR kupujícímu, zůstávají majetkem WELDPLAST ČR až do do úplného zaplacení kupní ceny.

Vývoz

Vývoz zboží do dalších členských státu EU či států mimo EU vyžaduje předchozí výslovný písemný souhlas WELDPLAST ČR, a to z důvodu zajištění technických požadavků na produkty v dané zemi.

Záruka

WELDPLAST ČR tímto zaručuje, že zboží dodané dle Všeobecných podmínek, je bez závad na materiálu a zpracování a bez jakýchkoli právních vad. Na zboží poskytuje WELDPLAST ČR záruku původnímu kupujícímu na dobu 1 (jednoho) roku ode dne přechodu vlastnického práva k dodanému produktu. Topná tělesa nejsou zahrnuta do této záruky. Uplatnění vad zboží v záruce je podmíněno dodáním kupní smlouvy či jiného dokumentu potvrzující pořízení zboží kupujícím od společnosti WELDPLAST ČR.

Záruka se neposkytuje v následujících případech:

  • závady na materiálu a provedení nebo poškození vznikly z důvodu oprav či změn  dodaného produktu , které byly uskutečněny kupujícím nebo třetími osobami;
  • při opravě či úpravě produktu bylo použito neoriginálních náhradních dílů;
  • poškození zboží je způsobeno běžným opotřebením;
  • poškození vzniklo nešetrným či nevhodným zacházením (včetně přetížení kapacity produktu);
  • poškození je způsobeno nevhodnou údržbou, zanedbáním či nehodou;
  • poškození je způsobeno opětovným používáním produktu po částečné poruše nebo použitím nevhodného příslušenství.

V případě, že během uvedené roční záruční doby se produkt poškodí na materiálu či provedení, bude takový produkt opraven po doručení WELDPLAST ČR v kompletním stavu (podmínky dodání - DDP Praha) nebo jinému autorizovanému servisnímu středisku. Vyjma dodací podmínky DDP Praha nebude kupujícímu účtována cena opravy produktu v záruce.

Výše uvedené jsou jediné platné záruční podmínky, jak výslovné tak odvozené, včetně (avšak neomezeující se) odvozených záruk prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel, které jsou určeny společností LEISTER Process Technologies. Žádné ústní či písemné sdělení poskytnuté WELDPLAST ČR či LEISTER Process Technologies neopravňuje kupujícího k nárokování záruky a nerozšiřuje rozsah výše uvedených záruk.

WELDPLAST ČR ani nikdo jiný, kdo se účastnil na výrobě, produkci nebo dodání produktu,

nebude zodpovědný za přímé, nepřímé, následné a nahodilé škody (včetně škod ve formě ztráty obchodního zisku, přerušení provozu, ztráty obchodní informace apod.) vyplývající z použití či neschopnosti použití produktu kupujícím, a je předmětem doplňujícího práva v ohledu odpovědnosti za výrobek.

Práva

Veškerá práva k produktům, zejména práva k ochranné známce a autorské právo, i práva publikace, reprodukce, zpracování a užití zůstávají majetkem LEISTER Process Technologies a zůstávají těmito Všeobecnými podmínkami nedotčeny.

Produkty jsou distribuovány pod celosvětově registrovaným a chráněným sloganem a značkou "LEISTER". Žádná práva k obchodní značce nepřecházejí na kupujícího. Práva k obchodní značce, zejména k ochranné známce a autorské právo, včetně práva publikace, reprodukce, zpracování a užití zůstávají zcela majetkem LEISTER Process Technologies a zůstávají těmito Všeobecnými podmínkami nedotčeny. Veškeré alternace obchodní značky jsou výslovně zakázány. Zvláště loga, výrobní štítky na produktech nebo obalu není dovoleno odstraňovat, zakrývat či měnit. Pouze vzory a loga LEISTER Process Technologies mohou být použity.

Odpovědnost

Odpovědnost WELDPLAST ČR je omezena výhradně na výše uvedená prohlášení. Veškeré nároky kupujícího na kompenzaci škod proti WELDPLAST ČR, které nejsou uvedeny v těchto Všeobecných podmínkách, bez ohledu na druh nároku nebo jeho právního opodstatnění, zejména nároky vyplývající z porušení dodatečných smluvních povinností, na ušlý zisk a za poškození během dopravy, za následné obchodní ztráty či újmy vyplývající z poruch (nejsou kryty v rámci smluvní záruky), na nároky kupujícího na obnovu vyplývající z odpovědnosti za výrobek, na nároky kupujícího na odškodnění materiálové újmy z důvodu poruchy na výrobku, jsou vyloučeny, pakliže nejsou následkem nezákonného úmyslu nebo hrubého zanedbání.

Dodatky k Všeobecným podmínkám

Veškeré dodatky k Všeobecným podmínkám spolu s protikladnými či doplňujícími dohodami musí být učiněny písemně  a budou zveřejněny na internetu.

Rozhodné právo

Vztah mezi WELDPLAST ČR a kupujícím je podřízen výhradně právnímu řádu České republiky.

Právní řád upravující vztah mezi LEISTER Process Technologies a kupujícím se bude řídit právním řádem Švýcarské konfederace, aplikace konvence Spojených Národů v ohledu prodeje zboží (Vídeňská Konvence) je tímto vyloučena.

Jurisdikce

Pro veškeré spory vyplývající ze vztahu mezi WELDPLAST ČR a kupujícím v ohledu dodání zboží či poskytnutí služeb je dána místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 7, respektive Městského soudu v Praze, podle toho, který z obou uvedených soudů bude věcně příslušný řešit takový spor.

Porovnání produktů

Porovnání produktů

Produkt jsme přidali k porovnání. Přejete si přejít na stránku Porovnání produktů

Zavřít